Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.liveuup.com

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.liveuup.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») είναι η  μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία  «LIVE U UP FOUNDATION Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «LIVE U UP FOUNDATION» (διεύθυνση: οδός Πανεπιστημίου 59, Τ.Κ. 10569, Αθήνα, email: info@liveuup.com (εφεξής «LiVeUup»). Έργο του  LiVeUup είναι, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Το LiVeUup  χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να μπορεί να προσφέρει το κοινωφελές έργο της, να ενημερώνει το κοινό για τις φιλανθρωπικές δράσεις της, και να επικοινωνεί με πρόσωπα που επιθυμούν να την στηρίξουν.

 1. Γενικά

1.1.      Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ο οποίος πέραν της πλοήγησης επιθυμεί να επικοινωνήσει με το LiVeUup με οποιονδήποτε τρόπο (πχ. είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε, είτε δηλώνοντας την επιθυμία για λήψη newsletters), θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να προβαίνουν σε οιαδήποτε επικοινωνία με το LiVeUup χωρίς την έγκριση των γονέων (βλ. περισσότερα στη Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, άρθρο «Ιδιωτικότητα Παιδιών»). Το LiVeUup δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του ιστοτόπου από ανήλικα άτομα.

1.2.      Ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή / και την κάθε χρήση των σελίδων ή της Ιστοσελίδας. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

1.3.      Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις περιπτώσεις όπου οι  επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με δική τους πρωτοβουλία με το  LiVeUup, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Δήλωση περί Απορρήτου»).

 1. Προσφορές / δωρεές

2.1.      Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας που επιθυμούν να ενισχύσουν χρηματικά το LiVeUup (εφεξής «δωρητές»), είτε με δωρεά είτε με προσφορά για την κάλυψη αναγκών των δομών μας, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2.      Οι χρηματικές δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας γίνονται μέσω: (α) κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό με όνομα δικαιούχου “LiVeUup Foundation Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία”, (ως δωρεά ή ως αγορά κάποιου προϊόντος), β) κατάθεσης μέσω PayPal, (γ) μέσω κλήσης σε αριθμούς τηλεβοήθειας.

2.3.      Εναλλακτικώς, το LiVeUup δέχεται προσφορές με επίσκεψη στα γραφεία της επί της Πανεπιστημίου 59 στην Αθήνα. Τονίζεται ότι το LiVeUup δεν πραγματοποιεί εράνους “από πόρτα σε πόρτα”, δεν έχει εκπροσώπους που να εισπράτουν οικονομική βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο στο όνομα της. Οι δωρητές οφείλουν να καταβάλλουν τη δέουσα προσοχή και να επιβεβαιώνουν τη ταυτότητα του LiVeUup προτού προβούν σε οιαδήποτε καταβολή χρημάτων.

2.4.      Οι σχετικές χρηματικές δωρεές ενδέχεται να έχουν φορολογική επιβάρυνση για το δωρητή. Για το λόγο αυτό, το LiVeUup συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας να ενημερώνονται για την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία σχετικά με το πλαίσιο δωρεών. Ειδικά για τις δωρεές σε είδος (τρόφιμα, αναλώσιμα είδη, ένδυση κλπ) από δωρητές που είναι εμπορικές επιχειρήσεις, το LiVeUup συστήνει να εξετάζονται τα ζητήματα φορολογικής φύσεως που τυχόν ανακύπτουν πριν τη διενέργεια της δωρεάς.

 1. Ορθή χρήση Ιστοσελίδας – αποποίηση ευθύνης

3.1.      Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

3.2.      Η Ιστοσελίδα περιέχει ενδεικτικώς κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία κλπ. (εφεξής «Περιεχόμενο») για το σκοπό προβολής της δράσης του  LiVeUup και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το έργο του. Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο της Ιστοσελίδας για άλλο σκοπό πέραν της απλής ενημέρωσής του για τη δράση του  LiVeUup.

3.3.      Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, αντίθετο στην καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

3.4.      Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο το  LiVeUup όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (LiVeUup ή / και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.

3.5.      H Ιστοσελίδα προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του Περιεχομένου της. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. H Ιστοσελίδα δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το Περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.

 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4.1.      Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τη ταυτότητα του  LiVeUup και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

4.2.      Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα και το LiVeUup, καθώς και εν γένει όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, είναι ιδιοκτησία του  LiVeUup και προστατεύεται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ.) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα περιέχει εικονίδια που δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες το LiVeUup διαθέτει λογαριασμούς (Facebook, Instagram. Twitter, LinkedIn και Youtube). Οι πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιεύετε μέσω αυτών των εφαρμογών δεν υπόκεινται στη Δήλωση περί Απορρήτου, και το  LiVeUup δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε σε αυτούς ή παρεμφερείς ιστότοπους και πλατφόρμες.

 1. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ορισμένοι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) που είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα περιέχουν δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη δράση του LiVeUup σε τύπο & internet, media. Το LiVeUup δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγων συνδέσμων ούτε για τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται σε αυτούς.

 1. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης – επικοινωνία

7.1.      Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τακτικά τόσο τους Όρους Χρήσης όσο και το εν γένει Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Το LiVeUup επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους Όρους Χρήσης μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.

7.2.      Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email:info@liveuup.com

Διαβάστε τους όρους για την Δήλωση περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

LiVeUup

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «LIVE U UP FOUNDATION Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «LIVE U UP FOUNDATION» (διεύθυνση: οδός Πανεπιστημίου 59, Τ.Κ. 10679 Αθήνα τηλ: +30.6932600552, email: info@liveuup.com) (εφεξής «LiVeUup», «εμείς») είναι Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Έργο του LiVeUup είναι, μεταξύ άλλων, η βελττίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Το LiVeUup χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.liveuup.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») για να μπορεί να προσφέρει το κοινωφελές έργο της, και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας και όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το LiVeUup σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για λόγους διαφάνειας, παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε:

 1. Πληροφορίες που συλλέγουμε και γιατί

Το LiVeUup συλλέγει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας, όπως πληροφορίες σχετικές με συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης και της διεύθυνσης IP), προκειμένου να διευκολύνουμε την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, συλλέγουμε τις πληροφορίες που τυχόν υποβάλετε με δική σας πρωτοβουλία (όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο) στις ηλεκτρονικές φόρμες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα μας, όταν εσείς:

(α) Αιτείστε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletters) για τις κοινωφελείς δράσεις του  LiVeUup. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε newsletters, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα διαγραφής σας από τη λίστα των αποδεκτών οποτεδήποτε και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια.

(β) Αιτείστε να γίνετε εθελοντής του LiVeUup. Εάν για οιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε πλέον την παραμονή σας στη λίστα εθελοντών, μπορείς να αποστείλεις σχετικό αίτημα διαγραφής οποτεδήποτε και χωρίς καμία αρνητική συνέπεια.

(γ) Επιθυμείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

(δ) Μας δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για την συμμετοχή σας σε δράσεις, εκδηλώσεις, σεμινάρια και δραστηριότητες του LiVeUup.

 1. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων του  LiVeUup, ή/και όταν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συμπληρώνοντας με δική σας πρωτοβουλία μία από τις παραπάνω ηλεκτρονικές φόρμες για έναν από τους παραπάνω σκοπούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν είσαι ανήλικος κάτω των 15 ετών, βλέπε παρακάτω με τίτλο «Ιδιωτικότητα Παιδιών».

 1. Ιδιωτικότητα ανηλίκων

Το  LiVeUup δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά στοιχεία από ανηλίκους κάτω των 15 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων/ασκούντων τη γονική μέριμνα. Εάν δεν έχεις κλείσει την ηλικία των 15 ετών και επιθυμείς  να επικοινωνήσεις μαζί μας, θα πρέπει ο γονέας σου να συμφωνήσει με αυτό και να μας δώσει τη συγκατάθεσή του. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επιβεβαιώσουμε ότι η συγκατάθεση παρέχεται από τον γονέα. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος κάτω των 15 ετών έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδεια του γονέα, θα διαγράψουμε αμέσως αυτές τις πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, ενθαρρύνουμε τους γονείς να δίνουν οδηγίες στα παιδιά τους να μην δίνουν ποτέ τα ονόματά τους και τις διευθύνσεις χωρίς άδεια, όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

 1. Τι ισχύει ειδικά για τις δωρεές

Το  LiVeUup επεξεργάζεται ως εξής τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επιλέγετε να ενισχύσετε τους κοινωφελείς σκοπούς μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

(α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το LiVeUup συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα συναλλαγής: ονοματεπώνυμο δωρητή (όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο), ποσό δωρεάς, και αριθμό λογαριασμού τραπέζης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση παραστατικού είσπραξης, το  LiVeUup συλλέγει επιπλέον από εσάς τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού και τη ταχυδρόμησή του σε εσάς (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ταχυδρομική διεύθυνση).

(β) Κατάθεση μέσω Paypal.

Η συναλλαγή διενεργείται μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωμών της PayPal, είτε με τη δημιουργία λογαριασμού είτε με την υποβολή πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας. Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται απο την πολιτική απορρήτου της PayPal, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Διευκρινίζεται ότι το LiVeUup δεν συλλέγει αριθμούς χρεωστικών/πιστωτικών καρτών παρά μόνο το ονοματεπώνυμο του δωρητή (όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο) και το ποσό της δωρεάς.

(γ) Κλήσεις τηλεβοήθειας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση σε αριθμούς τηλεβοήθειας που υποδεικνύονται στην Ιστοσελίδα μας, το LiVeUup συλλέγει τον αριθμό του κινητού ή σταθερού σας τηλεφώνου.

 1. Πόσο καιρό τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Τηρούμε τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletters) από εμάς ή να προσφέρετε τη βοήθειά σας ως εθελοντής (περιπτώσεις (α) και (β) όρου 1). Σε περίπτωση που επιθυμείτε απλώς να επικοινωνήσετε με το  LiVeUup (περίπτωση (γ) όρου 1), θα τηρήσουμε τα στοιχεία σας για δεκαπέντε ημέρες (15) από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας που ζήτησατε.

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συνεισφέρετε στην κάλυψη αναγκών στις δομές μας ή να μας στηρίξετε με δωρεά (περίπτωση (δ) όρου 1), θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του άνω σκοπού και σε συνάρτηση με το χρόνο που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (για φορολογικούς, ασφαλιστικούς σκοπούς).

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies»

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το LiVeUup χρησιμοποιεί αποκλειστικά cookies που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε επισκεφτεί την Ιστοσελίδα από το κινητό, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τρίτα μέρη που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην Ιστοσελίδα της Κιβωτού μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

 1. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας

Όταν επιλέγετε να μας στηρίξετε με κατάθεση μέσω PayPal, το LiVeUup χρησιμοποιεί την PayPal ως εξωτερικό συνεργάτη για την επεξεργασία πληρωμών. Επιπλέον, το LiVeUup μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες της που βοηθούν το LiVeUup στην εσωτερική της λειτουργία, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις λογιστικών, νομικών υπηρεσιών, κλπ.

Αυτά τα τρίτα μέρη αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από το LiVeUup.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το LiVeUup πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 1. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχεις τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχεις:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή του γονέα σας, κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση οποτεδήποτε θελήσετε χωρίς αρνητικές συνέπειες. Αυτό το δικαίωμα παράγει αποτελέσματα μόνο για το μέλλον.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε άλλο φορέα.
 • Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr / Τα δικαιώματα μου / Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
 1. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου μας

Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας. Η τροποποίηση θα ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για αυτόν τον λόγο σας καλούμε να παρακολουθείτε τακτικά την Ιστοσελίδα, ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με το τον τρόπο που το LiVeUup επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα.

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email info@liveuup.com και/ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του LiVeUup ως ανωτέρω αναφέρεται.

 1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών από προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε servers σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζουμε διαδικασίες για τη διασφάλιση και την αποθήκευση δεδομένων. Η επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται από σύστημα τείχη προστασίας (firewalls), ενώ τα δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία από ιούς (antivirus).